imagesCAJF7SJV

Bekering
Op deze pagina willen we ingaan op bekering.

  • Wat is bekering?
  • Is bekering nodig?
  • Moet iedereen zich eigenlijk bekeren?

Als we in het woordenboek kijken dan vinden we daar de volgende omschrijving:
“Algehele verandering van levensrichting in religieuze zin”.

Waarom moeten we eigenlijk van richting veranderen?
Waarom zouden we eigenlijk onze koers omzetten?

Laten we even bij het begin beginnen:

God schiep de mens en de mens leefde in perfecte harmonie met zijn Schepper. Dit contact, deze relatie tussen de Schepper en de door Hem geschapen mens, was het mooiste wat er was en wat we ons kunnen indenken.
De Schepper van Hemel en aarde die spreekt met een mensenkind. De mens die in contact staat met de Bron van alle leven.

De zondeval deed hier een radicale verandering in komen.
De mens was ongehoorzaam aan het enige wat God hem had geboden niet te doen. God had ook vooraf de consequenties van deze ongehoorzaamheid bekendgemaakt.

Genesis 2:16-17
“En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.”

“De mens wist dus wat de gevolgen zouden zijn. God spreekt altijd duidelijke taal en Zijn Woorden zijn nooit voor tweeërlei uitleg vatbaar. De mens die eerst vrij met God sprak, verborg zich nu voor God.”

Genesis 3:9-10
“En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.”

Angst en gevoelens van afwijzing maakte nu gelijk deel uit van het denken van de mens.
Gevoelens en gedachten die hij eerder niet gekend had. Er was een breuk ontstaan.
God is immers een heilig God en zonde kan voor Hem geen stand houden.

Alle uit Adam voortgekomen mensen zijn vanuit dezelfde zondige natuur geboren.
Als afstammelingen van deze zondige Adam, zijn alle mensen zondig.
Dus als gevolg daarvan is ook die breuk met God voor allen een realiteit.

God is liefde

God is echter niet alleen Heilig, maar ook rechtvaardig.
Verder zegt de Bijbel heel duidelijk dat God liefde is.
Vanuit Zijn rechtvaardigheid kon God niet net doen alsof er niets gebeurd was, maar vanuit Zijn liefde zocht Hij naar een weg tot herstel.

Dwars door de hele Bijbel heen zien we duidelijke aanwijzingen dat God voor een oplossing zou zorgen. De profeten spraken daarover, het volk zag uit naar de Messias die beloofd was.

De mens deed ondertussen verwoede pogingen om zichzelf op te waarderen en zo weer in het reine met God te komen. Maar bleek daartoe niet in staat. De mens is misschien wel in staat zich voor korte of langere tijd beter te gedragen, maar het echte probleem zit in zijn zondige natuur.

Ongehoorzaamheid aan Gods gebod was de eerste zonde, de scheiding tussen de God des levens en de mensen was de straf.

Toen zond God zijn Zoon Jezus Christus. Hij zou door als rechtvaardig mens te sterven voor onze zonde, de prijs betalen en zo voor ons de weg weer openmaken tot God.

Dat was de oplossing die God aandroeg en die oplossing was en is perfect.

Johannes 3:16
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Door het komen en het sterven van Jezus Christus, de Zoon van God, is de weg naar God weer open.
De relatie is hersteld en de mens krijgt eeuwig leven, zoals God het allemaal in het begin bedoelde.

Nu, wat is bekering?

Dat was de eerste vraag waar we een antwoord op wilden vinden.

Bekering is de beslissing om niet verder van God weg te willen blijven lopen, maar juist dichter bij Hem te komen. Daarbij rekening houdende met de enige weg die God heeft aangeboden om tot dit herstel te komen. Deze weg terug is Jezus Christus, Zijn Zoon.

Bekering is dus een erkennen van de zondige staat waarin we verkeren en tevens een erkennen van de door God aangeboden oplossing.

Alle eigen menselijke pogingen om met God in het reine te komen zijn in de loop der eeuwen mislukt. God heeft immers vastgesteld dat er maar één weg terug is: Die weg is door Zijn Zoon Jezus Christus. Bekering is dus het erkennen dat we de relatie met God willen herstellen en daarbij ook de condities die God daar voor bepaald heeft.

1Timoteûs 2:5
“Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”

Johannes 14:6
“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Handelingen 4:12
“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”

Bekering wil dus in feite zeggen, een beslissing nemen om niet langer bij God vandaan te lopen, maar de weg, die Hij heeft aangeboden accepteren als enige weg terug.

Jezus Christus is als het ware de brug die over de kloof heengaat die ontstaan was door zonde.

Is het wel nodig?

Nu, de tweede vraag is of bekering wel nodig is.
Nu, de Bijbel geeft heel duidelijk aan dat het volgen van de ene of de andere richting gevolgen heeft. De zonde zal leiden naar een eeuwig gescheiden zijn en blijven van God, de Bron van al het leven. Of als we onze zondige staat erkennen en d.m.v. Jezus Christus terugkeren naar God wil dat zeggen, eeuwig leven ontvangen.

Romeinen 6:23
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”

Dus is bekering nodig? Eigenlijk hebben we het antwoord op deze vraag al gelezen.
Het staat namelijk in de tekst Johannes 14:6 – “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Er is geen andere weg. De enige weg naar God is Jezus Christus.

Berouw

Ja, dat woord “berouw” komen we tegen in de Bijbel samen met het woord bekering. Waar moeten we berouw over hebben? Over het feit dat we niet aan Gods doel hebben beantwoord. Dat we juist bij Hem wegliepen, inplaats van er naar te verlangen om voor en met Hem te leven. Berouw over de zonde in ons leven die juist de afstand tussen Hem en ons bewerkte.

De apostel Petrus stond eens te prediken in Jeruzalem en riep de mensen met de volgende tekst op tot berouw en tot bekering:

Handelingen 3:19
“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,”

Bekering is dus een radicale omkeer in je levenswandel. Eerst leefde je geheel voor jezelf. Je hield geen rekening met God of Zijn gebod. Maar als je berouw hebt van deze wandel en je tot God bekeerd (Zijn richting op wil draaien) dan geef je daarmee ook aan, ik wil niet meer voor mijzelf leven, maar voor Hem.

2 Korintiërs 5:15b
“En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.”

Facultatief?

Is bekering facultatief. Is iedereen vrij om zelf te beslissen of die wel of niet over bekering wil nadenken. In zekere zin wel, maar in andere zin ook weer niet.

De mens heeft door de afstand die hij van God heeft genomen zichzelf wel de nodige vrijheden toegeëigend.

Soms leeft de mens alsof er geen God is en denkt men dus ook geen rekening met Hem te moeten houden.

Het feit is echter dat, ook al is de mensheid bij Hem weggelopen en houden ze geen of weinig rekening met Hem, Hij is nog steeds de God van Hemel en aarde en Zijn geboden zijn nog steeds dezelfde.

Dus is het misschien ook best wel interessant om te weten wat God denkt en zegt over bekering. Heeft Hij er iets over gezegd?

Handelingen 17:30-31 (NBG)
“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.”

Handelingen 17:30-31 (Het Boek)
“Hij heeft de domheid van de mensen een hele tijd geduldig verdragen, maar roept hen nu allemaal op tot een volledige ommekeer. Want Hij heeft een dag vastgesteld, waarop Hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een Man die Hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat Hij Zijn woord zal houden, heeft Hij die Man uit de dood laten terugkomen.”

Ongeacht

God heeft verkondigd dat ongeacht de plaats, de tijd, de kennis, alle mensen tot bekering zullen moeten komen. Niemand uitgezonderd.

Op een dag zal Hij ieder mens rechtvaardig oordelen. Dan gaat het eigenlijk maar om één vraag: Heb je je bekeerd van je zondige wandel en heb je Jezus Christus aanvaard als de enige weg terug naar God?

Wilt u zich bekeren tot God? Spreek dat dan uit in een eenvoudig gebed tot God. Of kom na een dienst in onze gemeente naar voren, opdat u samen met pastoraal medewerker een gebed mag uitspreken tot God, waarin u Hem bekend maakt dat u gelooft in Jezus Christus, de enige weg terug naar God de Vader.

Gebed:
Hemelse Vader. Schepper van Hemel en aarde.
Ik belijd U een zondig mens te zijn.
Ik heb berouw van mijn zonden en wil de relatie met U herstellen. Ik weet dat dit alleen mogelijk is door middel van Uw Zoon Jezus Christus. Ik geloof dat Jezus Christus als rechtvaardig mens voor mij is gestorven en door Zijn offer de weg naar U weer heeft geopend.
Ik geloof in Jezus Christus, Uw Zoon, die kwam en voor mij stierf aan het kruis van Golgotha. Ik heb dit alles niet verdiend, maar accepteer dit als Uw liefde en genade.
Ik wil vanaf vandaag niet alleen meer voor mijzelf leven, maar voor U!

Amen

2 Korintiërs 5:15b
“En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.”

Heeft u nog verdere vragen?
Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt U terecht bij één van de oudsten of voorganger van de gemeente. Zij helpen u graag verder op weg om dit en andere Bijbelse zaken aan u uit te leggen.
Of u kunt mailen naar: pastor@evangelie.nu

A.Goldberg

Plaats een reactie